Ochrana osobných údajov GDPR

1. Záujemca udeľuje spoločnosti Future Media Production, s. r. o., zapísaná na Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.35376/S so sídlom: Poľná 6727/100 974 05 Banská Bystrica, IČO: 52037282, IČ DPH: SK2120870147 podľa §4 s potvrdením príslušného poľa pred odoslaním registračného formulára súhlas na spracovanie jeho osobných údajov podľa týchto VOP. Záujemca udeľuje spoločnosti Future Media Production, s. r. o. . tento súhlas do odvolania, najviac na 90 rokov.

2. Future Media Production, s. r. o.. spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči Záujemcom a Členom programu, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní Záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e – mailu a zaslaním údajov k platbe v zmysle čl. 4 ods. 4.5 VOP, oboznámení Člena s možnosťou registrácie pre nasledujúce obdobie a za účelom zasielania reklamných správ týkajúcich sa produktov Future Media Production, s. r. o.., či tretích strán. Odoslaním registračného formulára Záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ. Future Media Production, s. r. o.. a ďalej spracúva osobné údaje v prospech Záujemcu za účelom vedenia histórie jeho registrácií a zvýšenia komfortu jeho ďalších registrácií prostredníctvom automatického predvyplnenia registračného formulára. Future Media Production, s. r. o.. zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov Future Media Production, s. r. o.. podľa týchto VOP, respektíve zasielania reklamných správ, ak si ich Záujemca vyžiadal. Oprávnenia Future Media Production, s. r. o.. na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov tým nie sú dotknuté.

3. Future Media Production, s. r. o.. spracúva osobné údaje v prípade Záujemcu – spotrebiteľa v rozsahu krstné meno, priezvisko, užívateľské meno, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačná adresa, kontaktná e – mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania Záujemcu, IČO Záujemcu, DIČ Záujemcu ak bolo pridelené, e – mailovú adresu Záujemcu a adresu na doručovanie písomností Záujemcu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania Záujemcu.

4. V prípade, že si Záujemca pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke Future Media Production, s. r. o.. a jej partnerov označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na kontaktnú e – mailovú adresu Záujemcu, resp. Člena programu. O zrušenie tejto služby môže Záujemca, resp. Člen programu požiadať elektronickou poštou na adrese: office@future-media.eu.

5. Záujemca, resp. Člen programu môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: office@future-media.eu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Future Media Production, s. r. o.a. a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.

6. Future Media Production, s. r. o.. využíva funkciu “cookies” od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb Záujemcu a Člena programu v rámci Stránky. Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie Stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy Future Media Production, s. r. o.. a jej produktov na iných webových stránkach prezeraných Záujemcom a Členom. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu Stránky, IP adresy, z ktorej Zákazník stránku navštívil, o čase strávenom na Stránke a iných aktivitách spojených s návštevou Stránky. Informácie o pohybe Záujemcu, resp. Člena na Stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého Záujemca či Člen programu navštívil Stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.

Kontaktné informácie:

Obchodné meno: Future Media Production, s. r. o.
Registrácia: Zapísaná na Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.35376/S
Sídlo: Poľná 6727/100 974 05 Banská Bystrica
IČO: 52037282
IČ DPH: SK2120870147 podľa §4
Zast.: Ing. Andrej Krajčovič
Tel: 0902 920 889
E-mail: office@future-media.eu